U.Ü.MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

2000 – 2001 EĞİTİM ÖĞRETİM  YILI DERS İÇERİKLERİ

           

I. YARIYIL

 

            MAT171          Matematik I                                    4-0-0

            Sayılar ve fonksiyonlar, grafikler ve eğriler, limit, sürekli fonksiyonlar, türev, sinüs ve kosinüs, ortalama değer teoremi, invers fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar.

 

           FİZ 177             Fizik I                                              3-0-2

            Vektörler, statik, kinematik, kinetik, iş ve enerji, impuls ve momentum, dönme hareketi, hidrodinamik, sıcaklık ve genleşme, ısı, gazların kinetik teorisi

         

Ç 150    Çevre Mühendisliğine Giriş                3-0-0

            Çevre kirliliğinin etkileri ve nedenleri, doğadaki döngüler, global çevre sorunları,  suyun fiziksel özellikleri, su kalitesi, ötrofikasyon, su ortamının kendini yenileme kapasitesi, hava ortamı ve fiziksel yapısı, hava kalitesi kontrolunda temel prensipler, toprak kirliliği ve atıkların topraklar üzerinde yaptığı etkiler. Gürültü kirliliği, radyoaktif madde kirliliği.  Çevre kalitesi ile ilgili ekonomik ve kurumsal etkenler.

 

           Ç151     Teknik Resim I                                        2-2-0

            Mimari çizim ve çizim araç gereçlerinin tanıtımı ve kullanma ilkeleri, mimari çizim teknikleri tanıtım ve uygulaması. Ölçek kavramı. Ölçülendirme ilkeleri. Değişik ölçekteki çizim teknikleri üzerinde uygulamalar. Tasarı geometride izdüşüm ilkeleri. Perspektif çalışmaları (Kavalyer, militer, izometrik)

           

            Ç153     Genel Kimya                                           3-0-0

            Atom teorisine giriş, stokiometri, Bölüm I: Kimyasal formüller, Stokiometri, Bölüm II: Kimyasal denklemler, termokimya, atomların elektronik yapısı, atomların özellikleri, iyonik bağ - kovalent bağ, gazlar, sıvılar ve katılar, çözeltiler, elektrokimya, ametaller, Bölüm III: Hidrojen ve halojenler, metaller ve metalurji, kompleks bileşikler,organik kimya.

 

           Ç154     Mühendislik Jeolojisi                            2-0-0

            Jeoloji ve mühendislik jeolojisinin tanımı, konusu ve tarihçesi. Yerkürenin genel özellikleri (şekil, hareketi, oluşumu, sıcaklığı, yapısı ve kimyasal bileşimi). Mineraller (özellikleri, kristal unsurları ve yasaları, kristal sistemleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve sınıflandırılması). Kayaçlar ( mağmatik, sedimanter (tortul) ve metamorfik kayaçlar). Stratigrafi (tabaka ve tabakalanma, tabaka yüzeylerindeki yapı şekilleri). Jeolojik zamanlar ve haritalar (topoğrafik, jeolojik ve mühendislik jeolojisi haritaları ve kesitleri). Yerkabuğu hareketleri (epirojenik hareketler, orojenik (kıvrılma ve kırılma  hareketleri ve deprem hareketleri, volkanizma, plutonizma ve metamorfizma). Yeraltısuları. Mühendislik Jeolojisinde kayaç kavramı. Mühendislik jeolojisinde zemin kavramı. Baraj jeolojisi. Temel ve rezervuar araştırmaları. Karstlaşma olayı. Siyanürlü atıkların çevresel etki değerlendirilmesi. Maden ve taş ocaklarının çevresel etki değerlendirilmesi. Atıkların yeraltında depolanması yöntemleri ve sorunları.

 

        G 104 Atatürk İlk. Ve İnk. Tar.                              2-0-0

        G 105 Yabancı Dıl                                                   2-0-0

        G 106 Türk Dili                                                        2-0-0

 

 

 

 

 

 

II. YARIYIL

 

           MAT172   Matematik II                                           4-0-0         

            İntegral, integralin özellikleri, integrasyon tekniği, integralin uygulamaları, Taylor Formülü, seriler, vektörler, matrisler, lineer denklem sistemleri.

 

            FİZ178     Fizik II                                                     3-0-2          

            Elektrostatik, elektrik alanı ve Gauss kanunu, potansiyel, sığa, akım, direnç ve elektromotor kuvveti, doğru akım devreleri, magnetik alan, akım taşıyan bir iletkene etkiyen kuvvet, bir akım elemanının magnetik alanı, indüksiyon, elektromotor kuvveti, indüktans, alternatif akımlar.

 

            Ç250        Çevre Laboratuvarı  Tekniği             3-0-2      

            Madde ve bileşimi, çözeltiler, çözücüler, çözeltilerin doygunlukları, çeşitli bileşiklerin suda çözünmeleri, suyun dipol özelliği ve çözme etkileri, elektrik akımını ileten ve iletmeyen çözeltiler ve özellikleri, kimyasal reaksiyonlar ve temel ilkeler, reaksiyon hızı, kimyasal dengeler ve etkileyen faktörler, seyreltik sulu çözeltilerde homojen ve heterojen dengeler, asitler ve bazlar (asit-baz dengeleri), pH kavramı ve çeşitli çözeltilerde pH hesaplamaları, seyreltik tuz çözeltilerinin pH’ları ve hidroliz, tampon çözeltiler: özellikleri ve pH hesaplamaları, suda az çözünen tuzların heterojen dengeleri.

Laboratuvarda: Laboratuvar güvenliği ve laboratuvar kazalarında ilk yardım. Laboratuvarda kullanılan malzemeler ve kimyasal maddeler. Laboratuvarların ve çeşitli laboratuvar malzemelerinin temizliği. Laboratuvarlarda bulunan temel alet ve ekipmanlar. Çözeltiler, çözelti konsantrasyonları ve çeşitli konsantrasyonlarda çözelti hazırlama. Kimyasal analizlerde ortak işlemler. Gravimetri ve volumetri uygulamaları.

 

            Ç251       Teknik Resim II                                     2-2-0

            Malzeme ve ihtiyaç programı. 1/100 çizim tekniği. Vaziyet planları (1/1000). 1/50 çizim tekniği. Çini ile çizim tekniği. 1/50 tekniğinde arıtma ünitelerinin çizimi. 1/20, 1/10, 1/5, 1/1 ölçekli çizimler. Proje takdimleri.

 

           Ç252        Statik                                                       3-0-0  

            Vektörel cebir ve vektör sistemleri, indirgeme, moment, güç sistemleri, kütle merkezi. Güldin teoremler. Tanecik statiği, serbest ve sınırlı taneciklerin dengesinde sürtünmenin etkisi, katı cisim statiği, serbest ve sınırlı cisim, sürtünme ile bağlantı, sürtünmenin denge kanunları.

 

           Ç255        Bilgisayar ve Programlama               1-2-0             

            Algoritmalar, Fortran Dili, Kontroller ve Döngüler, DO döngüleri, diziler ve indisli değişkenler, Alt programlar.

 

            G204  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi              2-0-0

            G205  Yabancı Dil                                                 2-0-0

            G206  Türk Dili                                                       2-0-0

 

III. YARIYIL

 

           MAT271 Matematik III                                                       4-0-0

            Nokta (yer) fonksiyonları (skaler, vektörel, kompleks) Türev ve diferansiyeller. Doğrultuya göre türev işlemi özellikleri. İmplisit fonksiyonları, Jakobiyene fonksiyonel bağımlılık. Yüzeyler. Değişken dönüşümü, eğrisel koordinatlar. Çok değişkenli fonksiyonlarda maksimum minimum teorisi. Parametreye bağlı integraller, teoremler. Riemann anlamında bölgesel integraller, teoremler. Çok katlı integraller, değişken dönüşümü. Eğrisel integraller, yüzey integralleri. Geometrik ve mekaniksel uygulamalar. Gauss, Green, Stokes formülleri, vektörel potansiyel. Harmonik fonksiyonlar, teoremler.

 

         

 Ç351      Malzeme                                                            2-0-0    

            Malzemelerin Yapısı

            Atom yapısı, atomlararası bağlar, atomların yerleşimi ve kristal şekilleri, kristal hataları ve malzeme özellikleriyle ilgileri, katı halde atom hareketleri (difüzyon)

            Alaşımlar

            Katı eriyikler, katılaşma, alaşım tipleri ve denge diyagramları, katı hal reaksiyonları (Polimong toz değişimi ötektoid reaksiyon, katı halden çökelme)

            Malzeme Muayeneleri

            İç yapı incelenmesi, mekanik özelliklerin belirlenmesi (çekme - basma, çentik, darbe, yorulma, sürünme, derin çekme deneyleri ve sertlik muayeneleri).

 

            Ç352      Mukavemet                                                       3-0-0  

            Giriş, tarihçe, gerilme, şekil değiştirme. Gerilme - şekil değiştirme ilişkisi. Doğru eksenli kirişler, burulma.

 

           Ç353     Akışkanlar Mekaniği                                         2-2-0

            Temel kavramlar ve akışkanların özellikleri. Akışkanlar statiği ve hidrostatik, akışkan akımları, akışkanların kinematiği. Bir boyutlu akımların temel denklemleri, ideal akışkanların bir boyutlu akımları.

            Gerçek akımların bir boyutlu akımları, ideal akışkanların iki boyutlu akımları. Gerçek akımların iki boyutlu akımları, boyut analizi.

 

           Ç354     Ekoloji                                                                   2-1-0

            Ekolojiye giriş, Yeryuvarının tarihsel değişimi ve türlerin oluşumuna etkisi, Ekolojide temel bazı kuram ve kavramlar, Abiotik faktörler ve organizmalara etkileri, Biotik faktörler, Populasyon ve yapısal özellikleri, Populasyon dinamiği, Kommunite ve özellikleri, Ekosistem ve özellikleri, Dünyanın büyük ekosistemleri ve dağılışları, insanlığın ekolojik sorunları, doğanın korunması, çevresel koruma ve düzenlemede yeni yaklaşımlar.

 

           Ç355     Hidroloji                                                               2-0-0

            Basınçlı akımlar, serbest yüzeyli akımlar, açık kanallarda üniform olmayan akımlar, su yüzeyinde yerel değişimler, kanal kontrolları, model teorisi.

 

Ç356     Çevre Mühendisliği Kimyası I                        2-1-2

            Sularda ve atıksularda önemli parametreler: Asidite, alkalinite, bulanıklık, renk, sertlik, klorürler, çözünmüş oksijen, BOI, KOI, katı maddeler, demir ve manganez, uçucu asitler. Çevrede iz elementler, kompleksler ve koordinasyon bileşikleri, iyon değişiminin esasları ve iyon değiştiriciler.

Laboratuvarda: Teorik olarak verilen parametrelerin deneyleri.

           

IV. YARIYIL

 

            MAT 272  Matematik IV                                                                4-0-0  

            Diferansiyel denklemler ve çözümleri. Birinci mertebeden adi diferansiyel denklemler. Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları. Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler, sabit katsayılı ikinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları. Lineer diferansiyel denklemlerin kuvvet serileri cinsinden çözümü.

 

            Ç451        Hidrolik                                                                         4-2-0

            Borular içerisinde akım, açık kanallarda akım; üniform akım, üniform olmayan akım, nehir ve sel rejimlerinin özellikleri, kanal eğimi tanımları, açık kanallarda su yüzeyinde yerel değişimler, kanal kontrolleri, model teorisi, açık kanal ve akarsularda katı madde hareketi.

 

            Ç452       Dinamik                                                                         2-0-0  

            Maddesel noktaların kinematiği, maddesel noktaların doğrusal ve eğrisel hareketleri, Rijit cisimlerin kinematiği. Maddesel noktaların kinetiği, kuvvet, kütle, ivme iş ve enerji.

 

            Ç453        Çevre Mühendisliği  Mikrobiyolojisi                      2-0-2

            Mikrobiyoloji Laboratuvarı, mikrobiyolojinin konusu, gelişmesi, mikroorganizmalar ve önemi, mikroorganizmaların genel özellikleri ve hücre yapıları, mikroorganizmalarda gelişme ve çoğalma, mikroorganizmalarda çoğalma, mikroorganizmalarda madde değişimi ve enerji temini, mikrobiyolojik kültür yöntemleri, mikroorganizma ekolojisi, mikroorganizmalarda kalıtsal değişim, mikroorganizmalar ve çevre.

Laboratuvarda : Teorik olarak verilen parametrelerin deneyleri.

           

            Ç455       Ölçme Bilgisi                                                                2-0-1                    

            Eski ve yeni açı sistemleri, basit ölçme araçları, noktaların araziye çakılması, doğruların uzunluklarının ölçülmesi, Dilinme ve çıkma işlemleri, alan ölçümleri, üçgenlere ayırma, koordinat ve karışık yöntemler, ölçekler, çizgisel ve oransal ölçek, alanların büyütülmesi ve küçültülmesi, pantograf kullanımı. Planimetre ile alan ölçümleri, geometrik yöntemle temel prensiplerinin açıklanması. Nivelman kullanımı, nokta nivelmanı, profil nivelmanı ve yüzey nivelmanın açıklanması. Trigonometrik yöntemle düşey mesafelerin ölçümü teodolitin tanıtımı. Koordinat hesapları, temel ödevler, küçük nokta ve yan nokta hesapları. Poligonal, açık, bağlı, kapalı poligon çözümleri.

 

            Ç456       Çevre Mühendisliği Kimyası II                                  2-1-2

            Klor kimyası, azotlu bileşikler ve azot dolanımı, siyanür kimyası, fosfor ve fosfatlar, florür, kükürt dolanımı ve sülfatlar, alifatik ve aromatik organik bileşikler, yağ - gres, pestisitler, deterjanlar, petrol ve petrol türevleri, hava kirliliğini oluşturan önemli bileşikler.

Laboratuvarda : Teorik olarak verilen parametlerin deneyleri.

 

Ç455U     Ölçme Bilgisi Uygulaması                                      

            Teorik olarak görülen konuların arazide ve büroda çalışılması.

 

V. YARIYIL

 

            Ç550      Çevre Mühendisliği  Temel İşlemler I                        2-2-0

            Çevre Mühendisliğinde kullanılan temel proseslerden çökelme, pıhtılaştırma ve yumaklaştırma, filtrasyon ünitelerinin temel prensiplerinin işlenerek uygulama ile açıklanması.

 

            Ç551     Su Kirliliği Kontrolü                                                      3-0-0

            Hidrolik  çevrim, saprobik sistem, askıda, yüzücü ve kolloidal maddeler, ısıl kirlenme, su kalitesini belirleyici anorganik unsurlar, toksik, radyoaktif ve güç ayrışabilen maddeler, organik unsurlar, su kirliliğinde azotlu maddelerin etkileri, su kirliliğinde fosforun ve fotosentezin etkisi, mikrobiyal kirlenme, akarsu kirlenmesi, göl kirlenmesi.

 

            Ç553     Yapı Teknolojisi I                                                           4-0-0

            Genel Bilgiler. İzostatik dolu gövdeli ve kafes sistemlerin sabit ve hareketli yüklere göre hesabı. Basit kirişler, konsol kirişler, çıkmalı kirişler, gerber kirişleri, Üç mafsallı gergili kemerler ve çerçeveler.

           

            Ç554     Su Getirme                                                                       4-2-0

            Yerleşim yerleri içme suyunun yeterli debide ve kalitede alınıp su kaynağından konutlara dağıtımını içeren  alt yapı, iletim hattı döşenmesi, depolama ve şebeke hesaplarının yapılarak tasarımı ve inşası.

          

Ç555    Çevre Mühendisliği’nde  Biyo-kimyasal Prosesler         2-2-0

            Enzimler ve fonksiyonları, mikrobiyoloji, organizmaların büyüme kinetiği, aerobik arıtma sistemleri, anaerobik arıtma sistemleri, azot gideriminde biyolojik prosesler, fosfor gideriminde biyolojik prosesler, kükürt gideriminde biyolojik prosesler.

          

Ç556     Çevre Ekonomisi                                                                    1-2-0

            İktisat Kavramları. Kalkınmanın Amacı. Planların Süreci. Mühendislikte Ekonomik Modeller. Maliyet Unsurları. Faydanın ölçülmesi. Faydanın maliyet analizi. Proje Seçimi. Çevre Kirliliğinin ekonomik analizi.

 

VI. YARIYIL

 

            Ç 650 Çevre Mühendisliği Temel İşlemler II                               2-2-0      

            Çevre Mühendisliğinde kullanılan temel prosesler, nötrolizasyon, dengeleme, reaktör kinetiği, reaktör tipleri, sularda sertlik giderme, kimyasal oksidasyon, iyon değişimi flotasyon, adsorpsiyon, dezenfeksiyon, kimyasal arıtma (pıhtılaştırma - yumaklaştırma)

 

            Ç 653 Deniz Deşarjları                                                                     2-2-0        

            Denize atıksu deşarjının çevre mühendisliği açısından değerlendirilmesi.  Deniz suyunun özellikleri. Akıntılar. Atıksuların deniz ortamında seyrelmesi. Denize atıksu deşarjında bakteri inaktivasyonunun önemi. Deşarj öncesi atıksu arıtımı. Su kalite standartları. Deşarj sistemleri hidrolojisi. Deşarj sistemlerinin yapımı ve bakımı.

 

            Ç654  İçme Sularının Arıtılması                                                     2-2-0  

            Su tasfiyesine giriş, tasfiye metodu seçimi, biriktirme, havalandırma, hızlı karıştırma ve yumaklaştırma, çöktürme, filtrasyon, dezenfeksiyon, koku ve tad kontrolü, demir ve mangan giderilmesi, sertlik giderme, iyon değiştirme, agresif özellikler ve stabilizasyon.

 

            Ç 656 Çevresel Termodinamik                                                     2-0-0             

            Temel kavramlar, termodinamiğin sıfırıncı yasası, sıcaklık, genleşme, hal değişimleri, özgül ısılar, hal denklemleri, kapalı ve açık sistemlerde termodinamiğin 1. yasası, termodinamiğin ikinci yasası, entropi, Carrot.. çevrimi, yanma ve termik makinalar, ısı makinaları, ısı transfer bilimi, iletim, taşınım, ışınımla ısı transferi ve pratik uygulama örnekleri.

           

            Ç 657 Yapı Teknolojisi  II                                                                3-0-0             

            Temel bilgiler; betonarme yapılar, tarihsel gelişim, betonarme taşıyıcı elemanlar, kullanılan semboller. Yükler; sabit yükler, hareketli yükler, yük birleştirilmesi, elverişsiz yükleme durumları, elemanlar arasında yük aktarma. Malzeme bilgisi; beton, çelik, beton+çeliğin birlikte çalışması, betonarme, kalıp-iskele. Kesit hesapları; basit normal kuvvet etkisi, basit eğilme etkisi, bileşik eğilme, eğik eğilme. Kesme kuvveti ve bozulma momenti etkisi; kesme kuvveti etkisi, burulma momenti etkisi, kesme kuvvet+burulma momenti etkisi. Yapı elemanları; kolonlar, perdeler, kirişler, döşemeler, eşdeğer çerçeve yöntemi, temeller.

                                              

             Ç658   Kanalizasyon                                                                  2-3-0  

            Yağmur suyu ve yerleşim yerine dağıtılan suyun kullanıldıktan sonra şebeke hesaplarının yapılarak arıtım tesisine ulaştırılmasına kadar gerekli tüm ekipmanların ve alt yapı çalışmalarının tasarlanması.

 

            Ç659  Altyapıda Zemin ve Temel                                              2-1-0

            Zeminlerin mühendislik tanımı yapılarak, sınıflandırılması, zeminlerin permeabilite ve zemin içinde suyun akışı, zeminlerin sıkışması ve konsolidasyonu, kayma direnci tayininin belirlenmesi, zeminlere düşen yerel toprak basınçları ve gerilme dağılışları ve temeller hakkında bilgilerin verilmesi.  

           

VII. YARIYIL

 

Ç750     Kullanılmış Suların Arıtılması I                                   4-2-0

            Atıksu karakterizasyonu: Atıksulardaki kirleticiler, debi hesabı, fiziksel , kimyasal ve biyolojik arıtma ünitelerinin tasarlanması. ileri arıtma yöntemleri

Uygulama :Bir yerleşim yeri için evsel atıksu arıtma projesi hazırlanması.

Ç751     Katı Atıklar                                                                       3-1-0

            Katı atık yönetimindeki genel prensipler, katı atık tanımı ve sınıflandırılması, katı atıkların bertarafında kullanılan metodlar ve uygulanışı.

           

            Ç752     Çevresel Modelleme                                                     2-0-0

            Giriş: Model tanımı, çevre mühendisliği açısından önemi, model tipleri, ortamlarına göre çevresel modeller. Çevresel Sistem analizi ,sistem analizinin gerekliliği, sistem türleri ve özellikleri, model tipleri ve kısaca açıklanması (deterministik, stokastik ve simulasyon modelleri). Modellemede Çevresel Sistem analizi, temel kanunlar optimizasyon problemleri (Lineer Ïnonlineer denklem) Differansiyel denklemlerin sınır şartlarına bağlı olarak çözümü. Simplex yöntemi ve örnekleri.  Çevreye uygulanabilecek örnekler (BOI, katı atık, vb. model uygulaması).

           

Ç753    Hava Kirliliği                                                                    3-1-0

            Hava kirliliğinin tanımı, çeşitleri, etki ve kaynakları. Meteoroloji, duman davranışı ve atmosferde dispersiyon. Uygulama. Hava kirletici kaynaklar. uygulama ve proje ile ilgili konuşma. Kirletici ve kaynak envanteri. Bacalar ve Hava kirliliğinin kontrolü. Partiküller ve arıtım alternatifleri. Baca gazı arıtım alternatifleri. Kükürt oksitlerin kontrolu. Azot oksitler ve kontrol yöntemleri. Çevre mevzuatı.

 

            Ç754    Çevresel Etki Değerlendirmesi                                   2-0-0

           ÇED’in Kavramı ve Tarihçesi, ÇED Çalışmalarının Çerçevesi ve Aşamaları, ÇED Yöntemleri, ÇED Yönetmeliği, Çeşitli Ortamlarda Çevresel Etkilerin Belirlenme ve Değerlendirilmesine Örnekler.

           

VIII. YARIYIL

 

            Ç850 Kullanılmış Suların Arıtılması II                                       3-1-0  

            Endüstriyel atıksuların arıtılmasına giriş. Endüstriyel ve evsel atıksuların arıtılmasındaki farklılıklar. Çeşitli endüstrilerin proseslerinin incelenmesi ve atıksuların arıtılması.

Uygulama: Bir endüstri için endüstriyel atıksuların arıtılması projesi hazırlanması.

 

            Ç854 Arıtma Tesisleri İşletimi ve Ekonomisi                          2-0-1 

            Proje planlanması. Tasarım mühendisinin dikkat etmesi gereken atıksu parametreleri. Ekonomi, güvenilirlik. Genel fiziksel tasarım esasları. Personel sağlığı ve fiziksel emniyet. İnşaat, borulama ve montajda kullanılan malzemeler. Atıksuyun terfisi ve terfi merkezlerinin planlanması.

 

            Ç855  Bitirme Projesi                                                                  0-6-0             

           

 

            Ç856  Çevre-Toprak İlişkileri                                                     2-0-0                         

Toprak Yapan Faktörler, Toprak Ana Maddesi, Toprak Oluşumunda Aşınma, Ayrışma ve Birleşme Olayları, Topraklara Karakter Kazandıran Olaylar, Toprak Profili, Toprakların Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Toprak Erozyonu, Toprak Kirliliği Şekilleri, Hava Kirliliğinin Toprağa Etkileri, Kullanılmış Sular ve Arıtma Çamurlarının Toprağa Etkileri, Pestisitler ve Toprağa Etkileri, Ağır Metaller ve İz Elementlerin Toprağa Etkileri, Azot ve Toprak Kirliliği, Fosfor ve Toprak Kirliliği, Diğer Toprak Kirletici Kaynaklar, Tarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanımı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A : SEÇMELİ DERSLER

 

7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri

 

            ÇS 01 Ölçme ve Otomatik Kontrol                                   2-0-0          

Ölçme sistemlerine girişigenel tanımlar. Otomatik kontrola girişi tanımlar. Çeşitli ölçme sistemleri ve yöntemleri. Sıcaklık, debi,basınç,seviye,pH ve kontrolü.

 

            ÇS 09 Arıtma Çamurlarının Tasviyesi ve Bertarafı       2-0-0

            Arıtma çamuru tanımı, kaynakları, çamurların işlenmesi ve bertarafı için uygulanan yöntemler, oluşan arıtma çamuru miktarının hesabı, çamur stabilizasyonu, çamurun yoğunlaştırılması, çamur suyunun alınması, çamur şartlandırma işlemi, Nihai bertaraf yöntemleri, arazide bertaraf edilmesi.

 

            ÇS 11 Çevre Planlama ve Uygulama Esasları                2-0-0

            Planlamanın amacı ve tanımı, çevresel planlamanın amacı ve kapsamı. İfadelendirme ve uygulama aracı olarak planlar. Planlama ve karar verme koşulları. Planlama seviyeleri-karar verme işlemi. Planlama süreci ve bu süreç içindeki fonksiyonlar. Kent planlama çalışmaları ve bunları etkileyen faktörler. Kentleşmede uygulama araçları olarak, Nazım imar planı, uygulama imar planı. Merkezi ve yerel yönetimlerde plan yapma yetkisi. Ülke düzeyinde, bölge ölçeğinde planlar ve çevre düzeni planlaması. Ülkemizdeki çevre ve planlama yaklaşımı. Fiziki planlama ve bölgesel çevre yönetimi, önemi ve sorunların çözüm yolları.

 

8. Yarıyıl Seçmeli  Dersleri

 

            ÇS 06 Anaerobik Arıtma                                                 2-0-0 

            Anaerobik atık  arıtımının temelleri. Anaerobik prosesin mikrobiyolojisi. Anaerobik reaktör için kontrol parametreleri. Anaerobik prosesle çamur arıtımı.

 

            ÇS 18 Çevre Hukuku                                                       2-0-0 

            Hukukun temel kavramları. Hukuk bilimi ve hukuk sistemi. Hukukun kaeynakları, kapsamı. Kamu yönetimi, yargı örgütü ve işleyişi hukuku. Hukuki yönüyle su, hava, toprak, gürültüye ilişkin sorunlar, alınabilecek önlemler. Hukuk alanında çevre mühendisliğine ilişkin gelişmeler. Türkiye’de ve yabancı ülkelerdeki gelişmeler. Sorumluluk hukuku ve çevre koruma açısından Türk özel hukukundaki yeri (kusur ilkesi, kusursuz sorumluluk ilkesi, Türk hukukunda çevre kirlenmesinden oluşan zararın tazminine ilişkin düzenlemelerde sorumluluk biçimleri). Kamu hukuku - özel hukuk (medeni hukuk, ticaret hukuku, fikir hukuku, devletler özel hukuku).

 

            ÇS 20 İstatistik                                                                  2-0-0  

            İstatistiğin tanımı ve önemi. Verilerin toplanması ve düzenlenmesi. Grafik yöntemler. Ortalamalar, Dağılımlar. Varyasyon. Standart sapma. Korelasyon. Regresyon.

 

            ÇS24  Hava Kirliliği Kontrol Teknik.                           2-0-0

            Hava kirletici kaynakları özelliklerinin belirlenmesi. Hava kirliliğine sebep olan kirleticilerin kontrol tekniklerinin belirlenmesi ve bu tekniklerin prensiplerinin açıklanması.

           

ÇS 32  Hava Kirliliği Ölçümleri ve Ölçüm Esasları      2-0-0

Sabit ve Haraketli Kaynaklarda Ölçümler ( Emisyon Ölçümleri ), ( Numune Alma Prensipleri, Numune Alma Yeri, Numune Alma Şekli, Gaz, Toz ve formaldehit ölçüm aletlerinin tanıtılması). Dış Hava Kalitesi Ölçümleri, (Pratik Madde ölçümleri, Gaz Ölçümleri), Emisyon ve İmisyon Ölçümlerinin Hava Kalitesi’nin Korunması Yönetmeliği Kapsamında Değerlendirilmesi. 

 

 

B : İNGİLİZCE SEÇMELİ DERSLER

1.Yarıyıl

      ÇI 01 Introduction to Environmental Engineering  and Science              3-0-0

      Environmental Sanitation. Environmental Engineering Discipline.                      Sources of Environmental Pollution. Environmental Consequences of Urban and wastewater treatment. Air Pollution. Introduction to solid waste management.

 

2. Yarıyıl

     ÇI 02  Biology of  Freshwater Pollution                                            3-0-0

      What  is  Pollution. Organic  pollution. Eutrophication. Toxic pollution.The Biological Assessment of Quality in the Field. Techniques for ıntrusive Microorganisms and Bio-Assays.

 

       ÇI 10   Environmental Laboratory Techniques                               3-0-0

        Laboratory  Apparatus , Reagents, and Techniques, Precision, Accuracy, and Correctness of Analysis, Expression of Results, Collection and Preservation of Samples, Optical Methods of Analysis; Absorption Methods, Ultravıolet spectrophotometry, Infrared Spectrophotometry. Emission methods; Flame Photometry, Atomic Absorption Spectrophotometry, Emission spectroscopy. Electrical Methods of Analysis; Potantiometrie Analysis, Liquid Membrane electrodes, Solid-state or precipitate electrodes, Polarographic Analysis. Gas Chromatography. Mass Spectrometry, X-Ray Analysis, Nuclear Magnetic Resonance.

 

3. Yarıyıl

      ÇI  03  Microbiology for Environmental and Public Health Engineers   3-0-0

          Definition of microbiology. Nature and scope of microbiology. Importance and place of microorganisms in nature. General specifications of microorganisms. Classification  of the microsopic observations of microorganisms. Anatomy of bacteria. Bacterial reproduction and growth. Factors affecting growth and death. Physciology of microorganisms. Pure culture  characteristics. Enzymes and their regulation. Bacterial metabolism (Energy production, energy utilization and biosynthesis). Modifications, mutations, and genetics. Control of microorganisms. Microbiology of infectious diseases of man. Environmental and industrial microbiology.

 

      ÇI 09    Hydraulics for Environmental Engineers                                   3-0-0 

              Flow in Pipes; Conservation Laws, Head Losses Due to Friction, Minor  Losses, Sludge Flow, Multiport Diffuser Outfalls, Flow in Open Channels,Uniform Flow, Varied Flow, Minor Losses. Flow measurement and Hydraulic Control Points; Weirs, Parshall Flumes, Venturi Meters, Magnetic Flow Meters. Pumps; Basic Concepts, Types of Centrifugal Pumps, Cavitation, Multiple-Pump Operation.

 

4. Yarıyıl

     ÇI  04   Environmental Toxicology and Chemistry                                   3-0-0

           Definition of toxicology. Subdivisions of toxicology. Types of toxicity. Classes of toxic substances. Routes of Absorption. Acute and Chronic effects. Prevention. Toxic substances affecting environmental pollution (water pollution,industrial wastes, domestic wastes, soil pollution, air pollution, other toxic subs.(radioactive subst.,)).

 

5. Yarıyıl

ÇI  05   Marine Outfall Systems                                                                 3-0-0

           The marine disposal of wastewaters. The marine environment. Wastewater characteristics, treatment, and disposal. Protection of the marine environment. Obtaining pertinent physical oceanographic data.The hydraulics of outfalls, diffusers. The technical aspects of outfall design. Construction of outfall. Construction effects and post-contruction activities.

 

 

 

 

      ÇI  07   Principles of Water Quality Control                                     3-0-0

           The   Engineer’s  Role,  Characteristics   of  Waters  and Wastewaters, Basic Analysis, Basic Microbiology, Biological Oxidation of Organic Matter, River Pollution, Quantities of  Water and Wastewater, Introduction to  Treatment Processes, Sedimentation, Coagulation, Flow Through Porous Media, Aerobic Biological Oxidation, Anaerobic Biological Oxidation, Disinfection, Softening, Water Reclamation.

 

6.  Yarıyıl

      ÇI  06  Ecology and Environmental Planning                                3-0-0

               Definition of ecology and ecosystems. Effects of pollution on the structure and physiology of ecosystems. Effects of planning. The failures of planning. A new strategy of planning. The need at ecologic-economic planning.

 

      ÇI  08 Water Supply and  Wastewater Disposal                            3-0-0

            Water Quantity Requirements, Well Construction, Surface-Water Intakes, Distribution Pumping and storage, Pipes, Piping Networks, System Testing, Domestic Wastewater, Industrial Wastes, Infiltration and Inflow, Municipal Wastewater, Storm Sewer System, Pumping Stations. Sewer Pipes and Jointing, Loads on Buried pipes, Sewer Installation.Sewer Maintenance and Cleaning.

 

7.      Yarıyıl

     ÇI 15  Wastewater Engineering                                                                         3-0-0

           An Overview, Wastewater Flowrates, Wastewater Characteristics, Wastewater-Treatment Objectives,Methods, and Design, Fundamentals of Process Analysis, Physical Unit  Operations, Chemical Unit Operations, Biological Unit Processes, Design of Facilities for the Treatment and Disposal of Sludge, Advanced Wastewater Treatment, Effluent Disposal and  Reuse.

 

     ÇI 11 Ecological Effects of Wastewater                                                       3-0-0

             Hydrograpic characteristics: Types of flow. Physical factors controlling wastewater distribution. Origin of lakes. Classification of lakes by temperature regime. Water movements. Sedimentation. Effects of wastes in standing water : Effects of light and mixing. Effects of temperature Nutrient limitation. Effects of wastes in running water. Lake and reservoir restoration.

 

     ÇI 13  Air Pollution Science                                                                3-0-0

                Air Pollution, Particulates, Gases, Particulate-Gas Mixtures, Toxic Air Pollutants, Risk Assessment, Indoor Air Quality, Atmospheric Dispersion and Meteorology.

 

8. Yarıyılı

 ÇI 16   Industrial Waste Management                                                   3-0-0

                Industrial  Waste, Classification, Generation, Contaminated Sites, Environmental Law, International Perspectives. Process Fundamentals; Physical-Chemical Properties, Energy and Mass Balances, Reactions and Reactors, Fate and Transport of Contaminants, Toxicology, Management Practices, Pollution Prevention, Facility Development and Operations, Treatment and Disposal Methods;  Physico-Chemical Processes, Biological Methods, Stabilization and Solidification, Thermal Methods, Land Disposal, Site Remediation.

  

ÇI  12  Air Pollution Design                                                             3-0-0

             Forces  and  their  effects, Cyclones, Electrostatic  Precipitators, Filters, Scrubbers, Combustion, Incineration, Diffusion, Mass Transfer, Gas Absorption, Gas Adsorption.

 

ÇI 14  Environmental Resources Management                              3-0-0

            Importance of environmental  sources  and  need  for control. Objectives in environmental resources management. Implementation of projects and purpose of planning. Legislative controls. Management policies.